תנאי השימוש באתר 

ברוכים הבאים לאתר www.chosenlandgroup.com  (להלן: “האתר“).

בעמוד זה מפורטים תנאי השימוש באתר. כמשתמש/ת באתר, אנא קרא אותם בעיון ואם אינם מסכם ומקבל את תנאי השימוש המפורטים להלן, הימנע מגלישה באתר.

מטרת האתר והיעדר אחריות

א. מטרת האתר היא הן למטרות שיווק והן על מנת לשתף ולהעשיר בידע של בעלי האתר החוקיים Chosenland Holdings LLC המאוגדת בארה"ב (להלן: "בעלי האתר") ולשמש במה לדעותיהם והשקפתם האישית של בעלי האתר ו/או יוצרי התוכן באתר בתחומי השקעות ובפרט בתחום הנדל"ן.

ב. התכנים הכתובים והמצולמים המופיעים באתר לרבות נתוני עסקאות מופיעים למטרות העשרת ידע בלבד וללא אחריות מכל סוג שהוא מצד בעלי האתר. המידע מתבסס על ידיעותיהם והשקפתם האישית של בעלי האתר ואין במידע משום הבטחה לדיוק, עדכניות, נכונות, שלמות או אמיתות עובדתית של המידע המופיע באתר, מקצתו או כולו.

ג. בעלי האתר לא יהיו אחראיים לכל הפסד או נזק שיגרם בשל השימוש בתוכן, במידע או בשירותים שמציע האתר, ובכלל זה הפסד כספי או כל פגיעה אחרת.  על המשתמשים באתר לקחת בחשבון שכל השקעה, בפרט השקעה בנדל"ן, אינה מדע מדויק ויכולה להביא להפסדים כלכליים.

ד. על המשתמשים באתר לצרוך את התכנים באופן ביקורתי ולא לבצע פעולות על סמך הנאמר באתר אלא לאחר קבלת ייעוץ מכל בעלי המקצוע הנדרשים והמתאימים (מומחה נדל"ן, עורך דין, רו"ח וכו'). התכנים באתר לא יכולים ולא מהווים תחליף לייעוץ פרטני מבעלי המקצוע המתאימים.

ה. מעצם הגלישה והשימוש באתר הינך מתחייב ומסכים מפורשות לפטור את בעלי האתר מכל אחריות לנזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם לך כתוצאה מפעולות ו/או החלטות בהם תנקוט בהתבסס על התכנים והמידע המפורטים באתר.

ו. בעלי האתר לא יישאו באחריות מכל מין וסוג שהוא במקרה בו פרטים שנמסרו לאתר ידלפו כתוצאה מחדירה בניגוד לדין למחשבים בהם מאוחסן ו/או ממנו פועל האתר.

ז. בעלי האתר רשאים להפסיק את פעילות האתר בכל עת ואינם אחראים שפעילות האתר לא תופרע מעת לעת לרבות בשל תקלות ו/או כשלים טכנולוגיים מסוגים שונים.

ח. תנאי השימוש באתר ניתנים לשינוי בכל עת ע”י בעלי האתר, על פי שיקול דעתם הבלעדי.

ט. השימוש באתר כפוף להקפדה על תנאי השימוש באתר.

קניין רוחני

כל זכויות הקניין הרוחני וזכויות היוצרים באתר ותכניו הם של בעלי האתר באופן בלעדי.

אין להפר את זכויות הקניין הרוחני של בעלי האתר ואין להפר זכויות קניין רוחני או כל זכות אחרת של צד שלישי.

אין להעתיק את תכני האתר, בין היתר, ומבלי לגרוע מהוראות כל דין, אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים המופיעים באתר אלא אם כן בעלי האתר נתנו את הסכמתם לכך, בכתב ומראש.

אין לפגוע בזכויות של צדדים שלישיים, חל איסור מוחלט להעתיק ו/או לפרסם תמונות ו/או סימנים מסחריים ו/או מפרטים ו/או סרטונים מהאתר ו/או באתר ללא אישור מראש ובכתב מבעלי האתר. מבעלי האתר רשאיים להפעיל נוהל הודעה והסרה בכל מקרה של חשד להפרת זכויות של צדדים שלישיים, לרבות זכויות קניין רוחני, זכויות יוצרים, סימני מסחר וכל זכות אחרת, על פי שיקול דעתם הבלעדי. כל צד יהיה אחראי למעשיו ומחדליו לרבות בקשר לתכנים המפורסמים על ידו. בעלי האתר לא ישאו באחריות להפרות של צדדים שלישיים.

הוראות חשובות אלה חלות, ללא הגבלה, ומבלי למעט מהוראות אחרות, על כל המשתמשים באתר.

הפרות וסעדים

במקרה של הפרה או פגיעה מצד משתמשים או צדדים שלישיים מפרים לכאורה, יהיו רשאים בעלי האת להעביר לצד הנפגע את פרטי הצד האחראי לכאורה לפרסום הפוגע ו/או המפר (להלן: “הצד האחראי“), על פי שיקול דעתם הבלעדי, ולא תועלה כנגדם כל טענה מצד הצד האחראי, לרבות בשל מסירת פרטיו כאמור, וכן מצד הצד הנפגע לכאורה, לרבות בקשר לכל עילה ו/או טענה ו/או דרישה אשר ניכר על פניה כי היא נובעת ממעשה או מחדל של צד שלישי. הצד הנפגע לכאורה לא ינקוט בהליכים משפטיים במקרים כאמור לעיל כנגד בעלי האתר לכל הפחות כל עוד לא מוצו ההליכים כנגד הצד האחראי לכאורה.

בעלי האתר רשאיים, אך לא חייבים, לנקוט בכל האמצעים החוקיים העומדים לרשותם, כנגד משתמשים אשר יפרו הוראות כל דין ו/או הוראות תקנון זה. במקרים של הפרה כאמור בעלי האתר רשאיים להסיר לאלתר כל משתמש ו/או תוכן ו/או מוצר מהאתר ו/או להעביר את פרטי המשתמש לכל רשות סטטוטורית ו/או לכל גורם אחר, ו/או לנקוט בכל צעד אחר הנדרש בנסיבות העניין לפי שיקול דעתם המוחלט של בעלי האתר.

מובהר בזאת, כי בעלי האתר רשאיים לערוך ו/או לתקן ו/או להוסיף ו/או למחוק ו/או לא לשקלל ו/או לא להציג כלל כל תוכן או כל חלק ממנו, והכל מבלי שיהיו מחויביים להודיע על כך מראש או בדיעבד.

מועדון החברים

בעלי האתר מפעילים מועדון חברים אליו ניתן להירשם בדרכים שונות, לרבות במסגרת הצטרפות בהרשמות שונות שמבצעים בעלי האתר.

על הפרטים שימסרו לבעלי האתר חברי מועדון החברים יחולו ההוראות שבפרק הגנת הפרטיות להלן.

הגנת פרטיות

בעת רישום למועדון החברים, בעת ההרשמה לאתר או כתנאי לשליחת מידע מקצועי כלשהו רשאים בעלי האתר לדרוש מהמשתמשים למלא טופס הצטרפות, על פי ההנחיות המופיעות בו ו/או לשלוח באמצעי מדיה ו/או תקשורת פרטי הצטרפות.

הפרטים שיימסרו על ידי המשתמש ומידע נוסף שיצטבר אודות המשתמש יישמר במאגר המידע של בעלי האתר והיא תעשה בו שימוש בכפוף להוראות כל דין. המשתמש מוסר בזאת רשות לבעלי האתר לעשות בפרטים כל שימוש המותר על פי דין והדורש הסכמתו.

לידיעת המשתמש – אין חובה למסור לבעלי האתר פרטים כלשהם או להיכלל במאגר המידע של בלי האתר, אך ישנו תוכן מסוים ו/או שירותים מסוימים שיכול ולא תתאפשר ללא מסירת הפרטים הנדרשים לרישום והכללת מידע זה במאגר המידע של בעלי האתר.

בעלי האתר יהיו רשאים לעשות שימוש בפרטים שיימסרו על ידי ו/או שיצטברו אודות המשתמש בעת השימוש באתר, על מנת ליצור קשר עם המשתמש ולעדכן אותו בדבר שירותים המוצעים על ידי בעלי האתר ו/או למשלוח ניוזלטר או לכל פנייה חוקית אחרת או על ידי אחרים עמם יתקשרו בעלי האתר. בנוסף, בעלי האתר רשאים לעשות שימוש במידע הנ”ל למטרות שיווקיות ו/או כחלק מנתונים סטטיסטיים שנאגרים על ידם לשם שימוש אישי ו/או כחלק מנתונים המועברים לצד ג’.

במועד מסירת פרטי המשתמש, לרבות הרשמה לאתר או למועדון החברים ו/או מסירת כתובת מייל ו/או בביצוע הזמנה המשתמש מסכים ומאשר לבעלי האתר ו/או לצדדים קשורים לשלוח אליו בכל אמצעי תקשורת ועל פי שיקול דעתה הודעות מכל סוג בקשר לפעילותו ו/או לפעילות האתר ו/או צדדים קשורים, לרבות הצעות לרכישת נכס או שירות ו/או דיוור פרסומי מכל סוג שהוא ו/או הודעות מערכת ו/או הודעות שירות ו/או הודעות אחרות ללקוחות.

בקשת הסרה: הנך רשאי, בכל עת, לבקש להיות מוסר מרשימת התפוצה של צוזן וזאת באמצעות פניה לבעלי האתר באמצעות שליחת דוא”ל לכתובת info@chosenlandgroup.com או לחיצה על לחצן “הסרה” בדוא”ל שנשלח אליך מבעלי האתר ושמך יוסר מרשימת התפוצה ולא יישלחו אליך הודעות בתפוצה רחבה.

בקשת הסרה לפי חוק הגנת הפרטיות: לחילופין, הנך רשאי לבקש את מחיקתך ממאגר המידע של בעלי האתר באמצעות שליחת דוא”ל לכתובת info@chosenlandgroup.com ובמקרה כזה יימחקו כל הרישומים הנוגעים לך למעט בקשת המחיקה עצמה ונתונים אודות פעולות אשר בוצעו על ידך באתר לרבות הזמנות וכן נתונים אותם בעלי האתר רשאיים לשמור בהתאם לכל דין.

הרשאה להעברת פרטי משתמשים לצדדים שלישיים. המשתמש מאשר בזאת לבעלי האתר להעביר את פרטיו לצדדים שלישיים , לרבות לצדדים קשורים, כהגדרתם לעיל, בין היתר לצורך אספקת השירותים, הצעת מוצרים ושירותים קשורים ו/או שירותי פרסום ו/או אחרים.

בעלי האתר מבקשים לציין כי הם משתמשים באתר באמצעים מקובלים של אבטחת מידע, אך על אף זאת אין ביכולתה לחסום ו/או למנוע בצורה ודאית ומוחלטת חדירה לא מורשית למאגר המידע והמשתמש מוותר בזאת על כל תביעה ו/או טענה כנגד מפעילת האתר בעניין זה וזאת בתנאי שבעלי האתר נקטו באמצעים סבירים למנוע חדירה לא מורשית כאמור

הוראות שונות

בעלי האתר רשאים לפרסם באתר, או בכל אמצעי או מדיה אחרים, את התכנים ו/או חלק מהם, לרבות נתוני משובי משתמשים או כל חלק מהם ו/או לעשות בהם שימוש לכל מטרה אחרת, לרבות פרסום האתר, ולמשתמשים לא תהא כל טענה כנגד פרסום כאמור.

בעלי האתר רשאיים להציג את התכנים או חלקם באופן אוטומטי. כל התכנים מוצגים כמות-שהם (AS-IS).

בעלי האתר רשאים לעשות שימוש ב”עוגיות”, קבצי טקסט קטנים אשר מאוחסנים על הכונן הקשיח של מחשב המשתמש, לרבות על מנת לספק לך שירות מהיר ויעיל ולחסוך ממך את הצורך להזין את פרטיך האישיים בכל כניסה לאתר. אתה יכול לכוון את תוכנת הדפדפן שלך כך שלא ייקלטו במחשב “עוגיות” או שיימחקו כן לעשות שימוש באתר ב"פיקסלים" מסוגים שונים לרישום ביקורים באתר ופרסום חוזר למבקרים באתר לרבות באמצעות חברות כגון META ו-GOOGLE.

בעלי האתר אינם אחראים לכל נזק, לרבות בשל “וירוסים” או יישומי תוכנה למיניהם, לציוד המחשב של המשתמש או לכל רכוש אחר של המשתמש, שיגרמו בשל גישה, גלישה או שימוש באתר.

אין לעשות באתר כל שימוש מסחרי בדרך של משלוח פרסומות או בכל דרך אחרת.

בעלי האתר שומרים לעצמם את הזכות, להסיר, לתקן, להוסיף או לשנות מעת לעת כל חלק מהמידע המצוי באתר, על ידי עדכון האתר. למשתמש לא תהא כל טענה כלפי בעלי האתר בגין שינויים במידע באתר.

פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו, ייעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל, ויתבררו במידת הצורך, בבית המשפט בתל אביב-יפו.

הסכמת המשתמש

בשימוש באתר, הינך מצהיר ומאשר כי גלשת לאתר מרצונך החופשי וכי הנך מסכים לתנאי השימוש באתר לעיל. במידה ואינך מסכים לתנאי השימוש הינך מתבקש שלא לעשות שימוש באתר ובתכניו. 

רוצים לקרוא עוד תוכן מקצועי ומעניין?

הצטרפו לניוזטלר שלנו ותתעדכנו בתוכן שלנו בנושא נדל"ן בארה"ב

דילוג לתוכן