Chosenland Group

מדיניות פרטיות

ברוכים הבאים לאתר www.chosenlandgroup.com  (להלן: “האתר“) שבבעלות Chosenland Holdings LLC המאוגדת בארה"ב (להלן: "בעלי האתר").

בעת רישום למועדון החברים, בעת ההרשמה לאתר או כתנאי לשליחת מידע מקצועי כלשהו רשאים בעלי האתר לדרוש מהמשתמשים למלא טופס הצטרפות, על פי ההנחיות המופיעות בו ו/או לשלוח באמצעי מדיה ו/או תקשורת פרטי הצטרפות.

הפרטים שיימסרו על ידי המשתמש ומידע נוסף שיצטבר אודות המשתמש יישמר במאגר המידע של בעלי האתר והיא תעשה בו שימוש בכפוף להוראות כל דין. המשתמש מוסר בזאת רשות לבעלי האתר לעשות בפרטים כל שימוש המותר על פי דין והדורש הסכמתו.

לידיעת המשתמש – אין חובה למסור לבעלי האתר פרטים כלשהם או להיכלל במאגר המידע של בלי האתר, אך ישנו תוכן מסוים ו/או שירותים מסוימים שיכול ולא תתאפשר ללא מסירת הפרטים הנדרשים לרישום והכללת מידע זה במאגר המידע של בעלי האתר.

בעלי האתר יהיו רשאים לעשות שימוש בפרטים שיימסרו על ידי ו/או שיצטברו אודות המשתמש בעת השימוש באתר, על מנת ליצור קשר עם המשתמש ולעדכן אותו בדבר שירותים המוצעים על ידי בעלי האתר ו/או למשלוח ניוזלטר או לכל פנייה חוקית אחרת או על ידי אחרים עמם יתקשרו בעלי האתר. בנוסף, בעלי האתר רשאים לעשות שימוש במידע הנ”ל למטרות שיווקיות ו/או כחלק מנתונים סטטיסטיים שנאגרים על ידם לשם שימוש אישי ו/או כחלק מנתונים המועברים לצד ג’.

במועד מסירת פרטי המשתמש, לרבות הרשמה לאתר או למועדון החברים ו/או מסירת כתובת מייל ו/או בביצוע הזמנה המשתמש מסכים ומאשר לבעלי האתר ו/או לצדדים קשורים לשלוח אליו בכל אמצעי תקשורת ועל פי שיקול דעתה הודעות מכל סוג בקשר לפעילותו ו/או לפעילות האתר ו/או צדדים קשורים, לרבות הצעות לרכישת נכס או שירות ו/או דיוור פרסומי מכל סוג שהוא ו/או הודעות מערכת ו/או הודעות שירות ו/או הודעות אחרות ללקוחות.

בקשת הסרה: הנך רשאי, בכל עת, לבקש להיות מוסר מרשימת התפוצה של צוזן וזאת באמצעות פניה לבעלי האתר באמצעות שליחת דוא”ל לכתובת info@chosenlandgrop.com או לחיצה על לחצן “הסרה” בדוא”ל שנשלח אליך מבעלי האתר ושמך יוסר מרשימת התפוצה ולא יישלחו אליך הודעות בתפוצה רחבה.

בקשת הסרה לפי חוק הגנת הפרטיות: לחילופין, הנך רשאי לבקש את מחיקתך ממאגר המידע של בעלי האתר באמצעות שליחת דוא”ל לכתובת info@chosenlandgrop.com ובמקרה כזה יימחקו כל הרישומים הנוגעים לך למעט בקשת המחיקה עצמה ונתונים אודות פעולות אשר בוצעו על ידך באתר לרבות הזמנות וכן נתונים אותם בעלי האתר רשאיים לשמור בהתאם לכל דין.

הרשאה להעברת פרטי משתמשים לצדדים שלישיים. המשתמש מאשר בזאת לבעלי האתר להעביר את פרטיו לצדדים שלישיים , לרבות לצדדים קשורים, כהגדרתם לעיל, בין היתר לצורך אספקת השירותים, הצעת מוצרים ושירותים קשורים ו/או שירותי פרסום ו/או אחרים.

בעלי האתר מבקשים לציין כי הם משתמשים באתר באמצעים מקובלים של אבטחת מידע, אך על אף זאת אין ביכולתה לחסום ו/או למנוע בצורה ודאית ומוחלטת חדירה לא מורשית למאגר המידע והמשתמש מוותר בזאת על כל תביעה ו/או טענה כנגד מפעילת האתר בעניין זה וזאת בתנאי שבעלי האתר נקטו באמצעים סבירים למנוע חדירה לא מורשית כאמור

 

רוצים לקרוא עוד תוכן מקצועי ומעניין?

הצטרפו לניוזטלר שלנו ותתעדכנו בתוכן שלנו בנושא נדל"ן בארה"ב

דילוג לתוכן